NEN3140 Inspectie

Inspectie voor bestaande elektrische installaties

De NEN 3140 Inspectie heeft als doel een veilige werkomgeving te creëren en te behouden. Als eigenaar bent u hier primair verantwoordelijk voor. Om aan te tonen dat u aan de eisen voldoet is een regelmatige inspectie noodzakelijk. De NEN 3140 Inspectie toetst conform wettelijke eisen.

 

WAAROM EEN NEN3140 INSPECTIE?

Voor bestaande laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze norm stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van elektrische installaties. De eigenaar en/of gebruiker dient de vaste elektrische installaties regelmatig te laten inspecteren. Dit is verplicht in verband met de veiligheid van medewerkers, gebruikers.

Voorwaarden:

De vaste installatie moet functioneren onder de omstandigheden waarvoor het is ontworpen

De vaste installatie dient te voldoen aan de normen die zijn gehanteerd bij opzet en bouw van de installatie

Gebreken en defecten worden opgespoord en vastgelegd

Punten 1 t/m 3 bepalen staat van onderhoud en daarmee veiligheid van de installatie

 

WAT HOUDT EEN INSPECTIE IN?

De inspectie is gericht op het veilig gebruiken van de vaste elektrische installatie. De aandachtspunten daarbij zijn brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veel voorkomende risico's zijn vonkvorming, oververhitting, explosiegevaar, kortsluiting, brandwonden of elektrocutie.

De oorzaken zijn vaak klein:

  • overbelasting van de installatie (bijvoorbeeld te zwaar gekozen beveiligen)
  • vuil en vocht bij schakelkasten, en andere installatie delen
  • defect aardlekschakelaars
  • defecte contactstoppen en wandcontactdozen
  • losse contacten of kabels

De inspecteur beoordeelt de installatie van verdelers t/m de wandcontactdozen waarbij geconstateerde gebreken worden genoteerd. Op een hoogte boven de 2,5 meter wordt alleen een visuele inspectie uitgevoerd. Vaste installaties boven een systeemplafond worden door steekproeven beoordeeld.

 

Een inspectie bestaat uit:

  • Controle van de installatietekeningen
  • Visuele inspectie van de vaste installatie
  • Diverse metingen: isolatieweerstand, weerstand beschermingsleiding, belasting stromen, impedantie foutstroom, aanspreekstroom aardlekbeveiliging, aanspreektijd van de aardlekbeveiliging
  • Rapportage

 

WAAROM RAPPORTEREN

een goed onderbouwd oordeel over de installatie

vergelijking van de staat van onderhoud bij volgende inspecties

een gefundeerd oordeel over toename of afname van de veiligheid

een reparatieadvies met betrekking tot geconstateerde gebreken

bepalen van de inspectiefrequentie

 

BINNEN WELK TERMIJN (NIEUWE) INSPECTIE?

Een vaste elektrische installatie moet regelmatig worden geïnspecteerd. Dit varieert van 1 x per jaar in een risicovolle en vochtige (industriële) omgeving tot 1 x per 5 jaar in een kantooromgeving. Een praktisch puntensysteem binnen de NEN 3140 geeft aan hoe vaak uw specifieke installatie(s) moet worden nagekeken.

 

HERSTELVERKLARING VAN VEILIGHEID

Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden ontvangt u een herstelverklaring waarmee u kunt aantonen dat uw elektrische installatie goedgekeurd en veilig is.